ΔΑΙΔΑΛΑ
Η εικαστική εγκατάσταση φωτογραφίας και γλυπτικής ‘Δαίδαλα’ παρουσιάστηκε στο Γυαλί Τζαμισί, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, το διάστημα 4-18 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της δράσης ‘Ανοιχτά Πανιά’, με την υποστήριξη της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και του Δήμου Χανίων.

Τα Δαίδαλα, σπαράγματα μιας μνήμης ιστορικής, μυθολογικής, εμπειρικής συνιστούν ένα αίνιγμα προς επίλυση, έναν νοητικό λαβύρινθο που προσκαλεί τον επισκέπτη σε μια περιπλάνηση και ενδοσκόπηση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΑ ΣΤΑ ΔΑΙΔΑΛΑ
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια για παιδιά, με την ΣΤ’ Τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου και την Ε’ Τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Τα εργαστήρια ‘Από τα Όστρακα στα Δαίδαλα’, έγιναν σε συνεργασία με την αρχαιολόγο Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη. Μέσα από δύο διαδοχικές ξεναγήσεις στην υπό εξέλιξη ανασκαφή Βλαμάκη στο λόφο Καστέλι και στην εγκατάσταση ‘Δαίδαλα’ στο Γυαλί Τζαμισί, τα παιδιά προσέγγισαν το έργο τέχνης, την έννοια του ευρήματος, τη σημασία των θραυσμάτων και της σύνθεσής τους. Τα έργα που δημιούργησαν, εκτέθηκαν στο χώρο ως το τέλος της έκθεσης.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Πέρα από τα εργαστήρια, στην έκθεση έγιναν ομαδικές ξεναγήσεις σε άλλες δύο τάξεις του 2ου και 7ου Δημοτικού σχολείου, καθώς και πολλές άλλες ατομικές και ομαδικές ξεναγήσεις σε επισκέπτες.

Καλλιτέχνες: Στεφανία Ορφανίδου, Ναταλία Μαντά, Georges Salameh
Επιμέλεια: Στεφανία Ορφανίδου & Georges Salameh

DAEDALA
The photographic and sculpture installation 'Daedala' was presented at the Yiali Tzamisi, in the Venetian Harbour of Chania, Crete, between November 4-18, 2021, supported by Anoixta Pania, Keppedix-KAM and the Municipality of Chania.

Daedala, fragments of a mythological, historical and empirical memory, compose a riddle to be solved, a mental maze that invites the visitor to a wandering and introspection.

WORKSHOPS FOR KIDS - FROM SHELLS TO DAEDALA
Parallel to the installation, two workshops for children were held, with the 6th Grade of the 2nd Primary School and the 5th Grade of the 7th Primary School. The workshops ‘From Shells to Daedala’ were held in collaboration with the archaeologist Maria Andreadaki-Vlazaki. Two guided tours took place, at the ongoing excavation Vlamaki site on Kastelli hill and at 'Daedala' exhibition, and children approached the work of art, the archaeological findings, the significance of the fragments and their composition. The artworks created by them, were exhibited at Yiali Tzamisi till the end of the exhibition.

GUIDED TOURS
In addition to the workshops, the exhibition included guided group tours of two other classes of the 2nd and 7th Primary School, as well as many other individual and group tours for visitors.

Artists: Stefania Orfanidou, Natalia Manta, Georges Salameh
Curation: Stefania Orfanidou & Georges Salameh


ΔΑΙΔΑΛΑ / DAEDALΑ video created by MeMSéA
ΔΑΙΔΑΛΑ - Installation views at Yiali Tzamisi, Chania, November 2021
Photographs by Georges Salameh & Stefania Orfanidou


PRESS
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ERT NEWS - interview / συνέντευξη με τη Σοφία Θεοδωράκη / 4-11-2021
ZARPA RADIO - interview / συνέντευξη με τον Μανώλη Παπαδάκη / 10-11-2021
ZARPA NEWS
CRETAN LEFT - interview / συνέντευξη με τον Μανόλη Χατζηπαναγιώτου
Η ΑΥΓΗ - article / άρθρο του Γιάννη Ασδραχά
PHOTOLOGIO
ARTWORKS
CRETA POST
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
PANCRETA


ΔΑΙΔΑΛΑ - συνέντευξη με τον Μανώλη Παπαδάκη στην εκπομπή ‘Πόλη Μαγική’, Zarpa Radio / 10-11-2021
DAEDALA - poster, logo & T-Shirt for workshops, designed by Chora Atelier
ΔΑΙΔΑΛΑ - αφίσα, λογότυπο & T-Shirt για τα εργαστήρια, σχεδιασμένα από τη Chora AtelierWorkshops - From Shells to Daedala
Εργαστήρια - Από τα Όστρακα στα Δαίδαλα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ / ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΝΤΑ / GEORGES SALAMEH

ΓΥΑΛΙ ΤΖΑΜΙ / ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ  
4-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ 2021
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΑΙΔΑΛΑ*
Η αφήγηση του μύθου, συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της μνήμης. Το έργο ‘Δαίδαλα’ διερευνά το μυθολογικό στοιχείο, ως την αποκάλυψη μιας μνήμης που πλάθεται στο παρόν και σχετίζεται με την έννοια του ιερού, του κρυφού, του μυστικού.

Δύο εικαστικές τέχνες, η φωτογραφία της Στεφανίας Ορφανίδου και η γλυπτική της Ναταλίας Μαντά, συναντώνται μέσα από το βλέμμα του Georges Salameh, σε μια δαιδαλώδη εγκατάσταση και έρχονται σε διάλογο, ενσωματώνονται, αντιπαραβάλλονται, ρηγματώνονται και διασπώνται. Τα αντικείμενά της, θραύσματα από ανασκαφή και ανάκληση στα ενδότερα μιας ζωντανής μνήμης, ανασυνθέτονται και δημιουργούν μια αφήγηση, που ωστόσο δεν αποτελεί ανάμνηση. Το κρυφό στοιχείο εναλλάσσεται του φανερού, σε μια φαινομενικά ανοίκεια συνθήκη.

Στην έκθεση ‘Δαίδαλα’, οι τρεις καλλιτέχνες δημιουργούν τον χάρτη ενός νέου τοπίου προς εξερεύνηση, όπου η ανακάλυψη, η ανάγνωση και η συσχέτιση των ευρημάτων παραπέμπουν στο σκαλίδι και στην έρευνα που ακολουθεί μια αρχαιολογική ανασκαφή. Τα έργα, εν είδει ευρήματος, λειτουργούν ως τεκμήρια μιας νοητής σύνδεσης με μια άλλη εποχή, πραγματική ή και μυθολογική.

Ο χώρος μετατρέπεται σε ένα λαβύρινθο, με διάσπαρτα τα κομμάτια ενός παζλ, τα οποία οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν και να ανασυνθέσουν, συσχετίζοντάς τα με δικά τους προσωπικά βιώματα και εμπειρίες.

[*] Τα δαίδαλα, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν σύνθετα τεχνήματα από μέταλλο, ξύλο ή και ύφασμα που βασίζονταν στον τεμαχισμό των υλικών, στη συμπληρωματικότητα και στη συναρμογή τους. Ήταν έργα εικαστικά, που μιμούνταν την πραγματικότητα και σχετίζονταν με το φως, τη λάμψη και την ψευδαίσθηση, έργα προς θέαση, που έκρυβαν την εκλεπτυσμένη εργασία του τεχνίτη, τη λεπτομέρεια του σκαλίσματος ή της επικάλυψης ενός υλικού με ένα άλλο.PHOTOGRAPHIC & SCULPTURAL INSTALLATION
STEFANIA ORFANIDOU / NATALIA MANTA / GEORGES SALAMEH

YIALI TZAMI / VENETIAN HARBOUR CHANIA 
4-18 NOVEMBER 2021

ANOIXTA PANIA
WITH THE SUPPORT OF KEPPEDHX KAM & MUNICIPALITY OF CHANIA

DAEDALA*
The narration of a myth is inextricably linked to the subject of memory. The work 'Daedala' explores the mythological element, as the revelation of a memory that is shaped in the present and is relative to the sacred, the hidden, the secret.

Two visual arts, photography by Stefania Orfanidou and sculpture by Natalia Manta, meet through the gaze of Georges Salameh, in a labyrinthine installation and come into dialogue, integration, juxtaposition, crack and deconstruction. Its objects, fragments from excavation and revocation in the depths of a living memory, are recomposed and form a narrative, which, however, is not a recollection. Hidden elements alternate with visible ones, apparently in an uncanny condition.

In the exhibition 'Daedala', the three artists create a mapping of a new landscape to be explored, where the discovery, the reading and the correlation of the findings refer to the mattock and to the research that follows an archeological excavation. The works, like findings, function as presumptions of an imaginary connection with another era, real or mythological.

The space turns into a labyrinth, with scattered pieces of a puzzle, which visitors are invited to discover and reconstruct, relating them to their own personal experiences.

*'Daedala', in ancient Greece, were composite crafts made of metal, wood or fabrics based on the materials' shredding, complementarity andjoining.They were works of art, which reflected reality and were related to light, perception and illusion. Works to be seen,concealing the refined work of a craftsman, the carving details or the coating of one material with another.

Δαίδαλα / Daedala - Περισκόπιο / Periscope
Photograph: Stefania Orfanidou
STEFANIA ORFANIDOU
ALL RIGHTS RESERVED © 2024