ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ / ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΝΤΑ / GEORGES SALAMEH

ΕΓΚΑΙΝΙΑ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18:00-22:00

ΓΥΑΛΙ ΤΖΑΜΙ / ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ  
4-18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00-13:00 & 18:00-21:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ 2021
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΑΙΔΑΛΑ*
Η αφήγηση του μύθου, συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της μνήμης. Το έργο ‘Δαίδαλα’ διερευνά το μυθολογικό στοιχείο, ως την αποκάλυψη μιας μνήμης που πλάθεται στο παρόν και σχετίζεται με την έννοια του ιερού, του κρυφού, του μυστικού.

Δύο εικαστικέςτέχνες, η φωτογραφία της Στεφανίας Ορφανίδου και η γλυπτική της Ναταλίας Μαντά, συναντώνται σε μια δαιδαλώδη εγκατάσταση και έρχονται σε διάλογο, ενσωματώνονται, αντιπαραβάλλονται, ρηγματώνονται και διασπώνται. Τα αντικείμενά της, θραύσματα από ανασκαφή και ανάκληση στα ενδότερα μιας ζωντανής μνήμης, ανασυνθέτονται και δημιουργούν μια αφήγηση, που ωστόσο δεν αποτελεί ανάμνηση. Το κρυφό στοιχείο εναλλάσσεται του φανερού, σε μια φαινομενικά ανοίκεια συνθήκη.

Στην έκθεση ‘Δαίδαλα’, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τον χάρτη ενός νέου τοπίου προς εξερεύνηση, όπου η ανακάλυψη, η ανάγνωση και η συσχέτιση των ευρημάτων παραπέμπουν στο σκαλίδι και στην έρευνα που ακολουθεί μια αρχαιολογική ανασκαφή. Τα έργα, εν είδει ευρήματος, λειτουργούν ως τεκμήρια μιας νοητής σύνδεσης με μια άλλη εποχή, πραγματική ή και μυθολογική.

Ο χώρος μετατρέπεται σε ένα λαβύρινθο, με διάσπαρτα τα κομμάτια ενός παζλ, τα οποία οι επισκέπτες καλούνται να ανακαλύψουν και να ανασυνθέσουν, συσχετίζοντάς τα με δικά τους προσωπικά βιώματα και εμπειρίες.

[*] Τα δαίδαλα, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν σύνθετα τεχνήματα από μέταλλο, ξύλο ή και ύφασμα που βασίζονταν στον τεμαχισμό των υλικών, στη συμπληρωματικότητα και στη συναρμογή τους. Ήταν έργα εικαστικά, που μιμούνταν την πραγματικότητα και σχετίζονταν με το φως, τη λάμψη και την ψευδαίσθηση, έργα προς θέαση, που έκρυβαν την εκλεπτυσμένη εργασία του τεχνίτη, τη λεπτομέρεια του σκαλίσματος ή της επικάλυψης ενός υλικού με ένα άλλο.


PHOTOGRAPHIC & SCULPTURAL INSTALLATION
STEFANIA ORFANIDOU / NATALIA MANTA / GEORGES SALAMEH

OPENING 4 NOVEMBER 18:00 - 22:00

YIALI TZAMI / VENETIAN HARBOUR CHANIA
4-18 NOVEMBER 2021
MONDAY - SUNDAY 10:00-13:00 & 18:00-21:00
FREE ENTRANCE

ANOIXTA PANIA
WITH THE SUPPORT OF KEPPEDHX KAM & MUNICIPALITY OF CHANIA

DAEDALA*
The narration of a myth is inextricably linked to the subject of memory. The work 'Daedala' explores the mythological element, as the revelation of a memory that is shaped in the present and is relative to the sacred, the hidden, the secret.

Two visual arts, photography by Stefania Orfanidou and sculpture by Natalia Manta, meet in a labyrinthine installation and come into dialogue, integration, juxtaposition, crack and deconstruction. Its objects, fragments from excavation and revocation in the depths of a living memory, are recomposed and form a narrative, which, however, is not a recollection. Hidden elements alternate with visible ones, apparently in an uncanny condition.

In the exhibition 'Daedala', the artists create a mapping of a new landscape to be explored, where the discovery, the reading and the correlation of the findings refer to the mattock and to the research that follows an archeological excavation. The works, like findings, function as presumptions of an imaginary connection with another era, real or mythological.

The space turns into a labyrinth, with scattered pieces of a puzzle, which visitors are invited to discover and reconstruct, relating them to their own personal experiences.

*'Daedala', in ancient Greece, were composite crafts made of metal, wood or fabrics based on the materials' shredding, complementarity andjoining.They were works of art, which reflected reality and were related to light, perception and illusion. Works to be seen,concealing the refined work of a craftsman, the carving details or the coating of one material with another.© 2015–2021 
Stefania Orfanidou